ZÁSTAVNÍ ŘÁD
Zástavní řád blíže upravuje vztahy mezi zástavcem a zástavním věřitelem

I.

Zástavním věřitelem je firma 4coolcz s.r.o., Roháčova 145/14, Praha. Zástavcem je osoba, která přijala od zástavního věřitele půjčku, kterou zajistila zástavou. Zástavní vztah mezi zástavcem a věřitelem vzniká na základě smlouvy o půjčce, kterou zástavní věřitel půjčuje zástavci finanční částku, jejíž splacení je zajištěno zástavou. Zástavní smlouva je dokladem o existenci zástavního vztahu, je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží zástavce a jeden výtisk zástavní věřitel. Podpisem zástavní smlouvy stvrzuje zástavce souhlas s oceněním zastaveného předmětu a převzetí půjčené částky. Bez přeložení originálu výtisku zástavní smlouvy nemůže být zástava vydána. ( S vyjímkou případu, uvedeného v článku III. odst. 4 tohoto zástavního řádu.) Zástavou může být jakákoliv movitá věc s vyjímkou značně obnošených šatů, nefunkčního zboží a předmětů snadno podléhajících zkáze. Rozhodnudí o tom, zda věc bude přijata jako zástava, přísluší výlučně pracovníkovi zastavárny. Zástavní poplatek činí 10 % za každý započatý týden. Provize za zprostředkování komisního prodeje činí 20 % z ceny prodaného zboží.
Zástavní lhůta je v zástavní smlouvě sjednaná doba splatnosti půjčky. Tuto lhůtu lze prodloužit, pokud požádá zástavce ještě před uplynutím zástavní lhůty a pokud současně splatí již splatný zástavní poplatek.

II.

Zástavní věřitel půjčí zástavci finanční částku proti převzetí zástavy. Zástavní věřitel je povinen zástavu uschovat a opatrovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo znehodnocení. Zástavní věřitel je povinen vydat zástavci zástavu proti splacení půjčené částky a zaplacení sjednaných poplatků. Tuto povinnost však nemá v případě, že zástavce překročí termín splatnosti o více než 24 hodin.
Zástavní věřitel nesmí poskytnout informace o zastavených věcech osobám, které se neprokáží zástavní smlouvou, s vyjímkou informací poskytnutých orgánům činným v trestním řízení a soudům v rozsahu stanoveném trestním řádem a občanským soudním řádem.

III.

Zástavce je povinen splatit půjčenou částku v termínu sjednaném v zástavní smlouvě a to včetně sjednaných poplatků. Zástavce není oprávněn provádět v zástavní smlouvě jakékoliv opravy a změny, rovněž není oprávněn provádět kopie této smlouvy.
Zástava bude vydána osobě, která předloží originál zástavní smlouvy, pokud při uzavření zástavní smlouvy nebude mezi zástavcem a zástavním věřitelem sjednáno, že zástava může být vydána pouze zástavci osobně. Za případné škody vzniklé zástavci v důsledku ztráty zástavní smlouvy nenese zástavní věřitel odpovědnost. V případě, že zástavce zástavní smlouvu ztratí nebo zničí, je možno zástavu vydat pouze v případě, že ztrátu zástavní smlouvy oznámí zástavnímu věřiteli ještě v době, kdy neskončila zástavní lhůta. V tomto případě však bude zástava vydána teprve po dvou dnech od skončení zástavní lhůty a po splacení půčené částky a zástavních poplatků a to pouze osobě, se kterou byla zástavní smlouva sepsána, po předložení občanského průkazu. Veškeré další vztahy, neupravené zástavní smlouvou a zástavním řádem, se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění.

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

Zastavit věc může pouze osoba starší 18 let po předložení občanského průkazu.
Zástavce prohlašuje, že věc je jeho vlastnictvím, nepochází z trestné činnosti a třetí osoby nemají k zastavené věci žádných práv. Zástavce souhlasí s tím, ž po uplynutí sjednané lhůty smlouvy, tj. den splatnosti, je tato smlouva považována za smlouvu kupní s tím, že vlastnické právo k zastavené věci přešlo do vlastnictví zastavárny. Za každý započatý den účtujeme 1 % ze zástavní částky. Přï ztrátě zástavní smlouvy zastavárna neodpovídá za vzniklé škody. Při zástavách od 15.000 Kč se úrok stanovuje individuálně. Po celou zástavní dobu zodpovídá za zastavenou věc zástavní věřitel.

SMLOUVA O KOMISNÍM PRODEJI

Cenu zboží do komisního prodeje si určí zákazník (dále jen prodejce) sám, případně dohodou s prodávajícím. Komisní zboží bude prodáváno s 20 až 30 % rabatem.
Zboží je vzato ke komisnímu prodeji na dobu jednoho měsíce. Tato doba se prodlužuje
o další dva měsíce po dohodě s prodejcem. Neprodané zboží si může prodejce v případě potřeby vyzvednout kdykoliv, po dohodě s prodávajícím i před uplynutím komisní doby.
Vyplácení peněz za prodané zboží bude uskutečněno po telefonické, příp. ústní dohodě, nejdříve v následující pracovní den, vždy se smlouvou o komisním prodeji. V případě,
že se věc neprodá do tří měsíců, má vlastník povinnost ji odebrat do 15. dnů poté, jinak má prodávající právo věc prodat a takto získané finanční prostředky použít na pokrytí nákladů souvisejících s jejím uskladněním. V případě ztráty smlouvy o komisním prodeji, bude zboží vyplaceno prodejci po předložení občanského průkazu. Po celou komisní dobu zodpovídá za zboží zastavárna - bazar.